Bạn sẵn sàng vì tiền mà từ bỏ tình yêu hay ngược lại vì tình yêu mà không màng vật chất vậy?

Quizz: Trong sau tham, ban can tien hay tinh? - Anh 1

1. Trước giờ bạn từng thất tình chưa?

Rồi

Chưa

Không biết

Maruko (theo QQ)