Bạn tìm xem hai hình ảnh có thể cùng bắt đầu bằng một chữ cái tiếng Anh nào.

Ví dụ:

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 1

=> Vậy chữ cái chung là P.

Hãy bắt tay vào làm nào!

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 2

Một từ có 3 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 3

Một từ có 6 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 4

Một từ có 4 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 5

Một từ có 5 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 6

Một từ có 5 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 7

Một từ có 8 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 8

Một từ có 6 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 9

Một từ có 6 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 10

Một từ có 5 chữ cái.

Quiz tieng Anh: Nhin hinh doan diem chung - Anh 11

Một từ có 4 chữ cái.

Ốc Sên