[Kênh14] - Quên để bắt đầu tập nhớ anh, nhớ như một người bạn...