Cái quạt trần quay quay Có một người xổ mũi Có một người móc túi Chìa khăn giấy làm hòa