Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã ký ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án "Phát triển ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020".

Quang Ninh: Phe duyet De an phat trien nganh Thanh tra - Anh 1

Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Tài

"Nâng tầm" ngành Thanh tra tỉnh

Đề án được phê duyệt dựa trên quan điểm xây dựng hệ thống các cơ quan thanh tra của tỉnh Quảng Ninh có thực quyền, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc khách quan, công bằng và từng bước được đổi mới phù hợp với mục tiêu xây dựng tỉnh...

Đề án đã đưa ra mục tiêu cụ thể, sẽ củng cố và kiện toàn tổ chức, xác lập địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra của tỉnh...

Đồng thời, đề án nhấn mạnh việc nâng cao vị trí, vai trò của ngành. Đối với Thanh tra tỉnh, thanh tra cấp huyện tập trung làm tốt nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN)...

Đối với thanh tra cấp sở, tiếp tục cũng cố tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Phân định rõ phạm vi hoạt động giữa thanh tra các sở, ngành; giữa thanh tra ngành và thanh tra theo cấp hành chính; giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN...

Đặc biệt, đề án đã có sự "nới lỏng" về nhân sự của ngành. Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ có 50 biên chế, trong đó 45 biên chế công chức và 5 biên chế hợp đồng. Thanh tra huyện có từ 5 - 7 biên chế trở lên; thanh tra thị xã có từ 7 - 9 biên chế trở lên; thanh tra thành phố có từ 10 - 12 biên chế trở lên.

Nâng cao chất lượng các kiến nghị

Trong phương thức hoạt động, các cơ quan thanh tra sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm và tăng cường công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Đồng thời, chú trọng việc phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách pháp luật và nâng cao chất lượng các kiến nghị qua hoạt động thanh tra...

Bên cạnh đó, đề án cũng yêu cầu, phải có sự luân phiên chuyển đổi vị trí công tác để tạo môi trường rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức phát triển theo hướng giỏi một việc biết nhiều việc; quan tâm đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức cả trong nước và nước ngoài.

Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm phải được tiến hành một cách hợp lý, phù hợp với thực tế, đảm bảo tính ổn định. Theo đó, cán bộ, công chức ngành Thanh tra phải có đủ thời gian từ 3 năm liên tục trở lên làm công tác thanh tra mới đưa vào diện luân chuyển, điều động.

Đối với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành Thanh tra, chỉ bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với những công chức trong diện quy hoạch, chú trọng lựa chọn nguồn công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là nữ, tuổi còn trẻ, có trình độ...

Ông Lê Văn Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhận định: "Đề án đã giúp Thanh tra tỉnh tháo gỡ nhiều tồn tại, khó khăn trong công tác tổ chức bộ máy. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp, gắn bó, tạo được tính tập trung thống nhất trong ngành Thanh tra tỉnh. Đặc biệt, đã tạo ra một cơ chế chặt chẽ trong việc tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, tránh việc giữ chân, giữ ghế và ý kiến chủ quan của cá nhân. Qua đề án này, vai trò của ngành Thanh tra đã được nâng cao rõ rệt".

Trọng Tài