Trong tháng 11, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 1 kết luận thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Ba Chẽ; dự thảo kết luận 2 cuộc thanh tra và đang triển khai 2 cuộc theo kế hoạch.

Đồng thời, đã kết thúc 3 cuộc thanh tra trách nhiệm tại Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cô Tô và đang triển khai 1 cuộc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, đã đôn đốc thu hồi số tiền 680 triệu của 6 đơn vị nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Trong tháng 12, Thanh tra tỉnh sẽ tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2016 của Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng; tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2016 và lập kế hoạch thanh tra hành chính năm 2017 trình UBND tỉnh phê duyệt...

Trọng Tài