Theo ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh, sau 5 năm xây dựng NTM toàn tỉnh đã có 79 xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM, 5 huyện, thị xã, thành phố cơ bản đạt tiêu chí NTM.

Số xã đạt chuẩn NTM cao hơn so với mức bình quân cả nước và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt trên một xã của Quảng Ninh cao hơn so với mức bình quân chung cả nước. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM cho các địa phương còn lại.

Kim Liên