TT - "Lập đoàn khảo sát tìm hiểu số lượng thực tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HS, SV Quảng Ngãi đang công tác, học tập trong và ngoài nước để làm cơ sở bổ sung đề án phát triển nguồn nhân lực và xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi".