(ĐCSVN) - Tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân là yêu cầu hết sức cần thiết, nhằm giảm tình trạng quá tải của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các ngành, địa phương, đồng thời tạo điều kiện hơn nữa cho tổ chức, công dân đến giải quyết công việc, được tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ.

Ngày làm việc thứ Bảy đối với một số Ban, ngành th­ờng xuyên tiếp xúc với dân là rất cần thiết, đã đ­ợc Chính Phủ quy định cụ thể và yêu cầu thực hiện. Vừa qua Quảng Ngãi đã có sơ kết đánh giá thuận lợi khó khăn cũng nh­ hiệu quả của ngày làm việc thứ Bảy. Trong 6 tháng đầu năm 2009, các Sở, Ban ngành và địa phương trong tỉnh thường xuyên tổ chức tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý cho tổ chức, cá nhân vào ngày thứ Bảy hàng tuần theo đúng quy định của Nhà nước trên một số lĩnh vực như: cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng; đăng ký thuế, thu thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; thu phạt vi phạm hành chính các loại; thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu; lĩnh vực kết hôn,... Đối với các Sở, Ban ngành khác còn lại, nhất là UBND các huyện miền núi, hải đảo và UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện miền núi, hải đảo do khối lượng giao dịch hành chính ít, nên chỉ tổ chức thực hiện làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính khi thật sự hết sức cần thiết, không đ­ợc thực hiện thường xuyên liên tục. Thời gian làm việc ngày thứ Bảy như ngày làm việc bình thường, các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đều chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức hợp lý không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có những khó khăn nhất định như tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần hầu hết các cơ quan không bố trí cán bộ, công chức nghỉ bù được vì khối lượng công việc nhiều, chủ yếu là giải quyết chế độ làm việc ngoài giờ cho cán bộ, công chức. Trong khi đó các cơ quan hành chính hiện nay đều thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130 của Chính phủ. Vì vậy việc sử dụng nguồn kinh phí này để chi trả tiền làm ngoài giờ cho cán bộ, công chức làm ngày thứ Bảy sẽ ảnh hưởng đến khoản kinh phí tiết kiệm được của cơ quan để chi thêm cho cán bộ, công chức theo quy chế chi tiêu nội bộ, do đó chưa mang tính khuyến khích. Mặt khác làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần chủ yếu tập trung vào một số cán bộ, công chức thuộc các phòng chức năng tham mưu xử lý công việc trên một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, nhất là ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các cơ quan. Do đó dẫn đến số giờ làm việc ngoài giờ vượt quy định của Bộ luật Lao động, khó khăn trong việc thanh quyết toán kinh phí chi trả. Tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân là cần thiết. Tuy nhiên để khỏi ảnh hưởng đến kinh phí đã được khoán của các cơ quan hành chính, và khuyến khích cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy, cần có cơ chế chính sách để chi trả chế độ làm việc cho cán bộ, công chức (bao gồm cả chế độ làm thêm giờ của cán bộ, công chức).