ND- Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài vào các lĩnh vực địa phương có nhiều lợi thế như phát triển công nghiệp-dịch vụ-du lịch, chế biến nông-lâm-thủy sản và khoáng sản. Trong đó, đầu tư nước ngoài đã có 74 dự án, với nguồn vốn đầu tư gần 450 triệu USD, bình quân hằng năm đóng góp cho ngân sách 17 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn mười nghìn lao động.