Th. Hà

Quang Nam thong qua 7 noi dung trinh ky hop thu 3 HDND tinh - Anh 1

(Cadn.com.vn) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo 7 nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX, gồm: Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật phí, lệ phí; Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam; Danh mục công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố; Danh mục Đề án đăng ký đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017. Tại cuộc họp, Sở Tài chính Quảng Nam cho biết, kết quả thực hiện thu ngân sách 10 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh là: 16.114 tỷ đồng, đạt 116,4% dự toán HĐND tỉnh giao.