Ngày 3/11, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp đồng bộ, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức mình trong việc tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt một cách sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, các cấp ủy đảng đã tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển Đảng trong cán bộ, công nhân, viên chức. Thông qua tổ chức công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 1.890 đảng viên, chăm lo xây dựng và phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.... Cùng với đó, các cấp, các ngành cũng đã tăng cường công tác tuyên tryền, giáo dục chính trị - tư tưởng gắn liền với phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động; công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật trong công nhân viên chức lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

Về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, báo cáo cho biết, đến nay qua thực hiện Nghị quyết, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó 5 năm qua đã giới thiệu kết nạp Đảng 16.483 đoàn viên; cấp ủy đảng luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ đoàn, làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tỷ lệ cán bộ đoàn trong độ tuổi thanh niên ở cấp tỉnh, huyện, thành phố và tương đương đạt 91%; cấp xã, phường, thị trấn đạt 94%... Nhiều chương trình đã được đoàn thanh niên triển khai hiệu quả như “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Nam” với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng, đề án “Phổ cập và nâng cao kiến thức tin học cho thanh niên và cán bộ đoàn, hội, đội” đã mở được 313 lớp cho 17.460 đoàn viên, thanh niên. Các phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân - lập nghiệp”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” đã khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào tuổi trẻ, từng bước phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã có ý kiến phát biểu, đóng góp vào các đánh giá chung của Tỉnh ủy trong thực hiện các Nghị quyết; trong đó chú trọng phân tích những hạn chế như việc các cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết; công tác quản lý nhà nước, phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thể khác chưa đổi mới; một bộ phận công nhân, thanh niên chưa có ý thức phấn đấu…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: trên cơ sở những đánh giá, phân tích những mặt mạnh, mặt hạn chế trong thực hiện các nghị quyết của Đảng; thời gian tới tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với giai cấp công nhân lao động và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của các cấp ủy đảng về vai trò, vị trí, chức năng của hai lực lượng này trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; coi trọng công tác phát triển đoàn, hội và thành lập các tổ chức đoàn, hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước…