ND - Trong những năm gần đây, nghề nuôi cá nước ngọt ở Quảng Namphát triển mạnh  cả về diện tích và sản lượng, góp phần vào việc chuyển  dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở nông thôn, miền núi.