(TNO) Ngày 26-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định thu hồi giấy phép đối với 5 doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết với tỉnh, chậm triển khai các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, mặc dù tỉnh đã có văn bản đôn đốc nhiều lần.