* Vĩnh Long tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Quang Binh phat trien du lich ben vung - Anh 1

Năm 2016, tỉnh Quảng Bình có sự chuyển hướng trong phát triển du lịch, bảo đảm phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương. Nhiều loại hình, sản phẩm du lịch được tỉnh đầu tư phát triển như: Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, Khám phá hệ thống hang động Tú Làn - hang Tiên; khai thác thử nghiệm tuyến du lịch khám phá thiên nhiên thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang; phát triển du lịch theo hướng cộng đồng làm du lịch, người dân làm du lịch, du lịch trải nghiệm... Trong năm, Quảng Bình đã đón khoảng 1,99 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 37.200 lượt; doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.685 tỷ đồng.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện các giải pháp khôi phục ngành du lịch sau sự cố môi trường biển, từng bước góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Bình tập trung đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch; tăng cường công tác quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để phát triển du lịch; quan tâm, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch; xây dựng văn hóa du lịch; đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước và đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về du lịch. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm, loại hình, dịch vụ du lịch đã có; phát triển, đầu tư các sản phẩm mới, trong đó có 57 hang động mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng... Thu hút, kêu gọi và tạo điều kiện cho các dự án lớn trong phát triển du lịch; sớm triển khai thực hiện dự án cáp treo, đầu tư tôn tạo suối nước nóng Bang… góp phần từng bước đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và khu vực.

* Năm 2017, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long quan tâm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Theo đó, Đảng bộ tỉnh chú trọng kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện những điều đảng viên không được làm; xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, những nơi dễ xảy ra vi phạm và việc phòng, chống tham nhũng...

Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Năm 2016, qua kiểm tra, giám sát trong Đảng, Vĩnh Long đã thi hành kỷ luật 124 đảng viên (tăng 20,38% so với năm 2015) với các hình thức: khiển trách 58 trường hợp; cảnh cáo 44 trường hợp; cách chức 18 trường hợp; khai trừ bốn trường hợp.