Đó là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với lớp bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Cục trưởng và tương đương của lực lượng Công an nhân dân ngày 20/4, tại Hà Nội.

Nói chuyện với học viên là các đồng chí Giám đốc, Cục trưởng và tương đương, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã thông báo một số nét chính về tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến ANTT và một số vấn đề lực lượng Công an cần chú ý để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Trong đó, một trong những công tác trọng tâm là quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần chú trọng như công tác phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông… Bên cạnh đó, cần chú ý hoàn thiện các văn bản dưới luật để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nêu rõ, các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chức danh, với những kiến thức cập nhật qua khóa học này, là lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất về đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở Công an các đơn vị, địa phương, cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chỉ đạo triển khai có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã đề ra, tích cực góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới…