Ngày 17-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh học tập, quán triệt, triểt khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan triet 'Nhung van de co ban, cot loi ve tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh' - Anh 1

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “… tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đồng chí cán bộ lãnh đạo sẽ tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để ngày càng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận những kết quả tiêu biểu đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho bốn tập thể và sáu cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2011-2015.