(CATP) Công an TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ CATP học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ X (đợt 1) từ ngày 5 đến 7-7-2011. Tham gia hội nghị là các cán bộ chủ chốt trong lực lượng CATP. Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe báo cáo viên trình bày các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X, như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ CATP. Ngoài ra, hội nghị kết hợp nghe báo cáo chuyên đề về tình hình biển Đông do đồng chí Nguyễn Duy Chiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao - trình bày. Các đại biểu sẽ thảo luận và viết thu hoạch về kết quả học tập nghị quyết.

CATP sẽ tiếp tục tổ chức học tập nghị quyết đợt 2 từ ngày 13 đến 15-7-2011.