Từ quan điểm đúng đắn về vai trò to lớn của quần chúng trong lịch sử, các nhà kinh điển Mác-xít đã khẳng định: một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản giành thắng lợi là sự tham gia của đông đảo nhân dân, sự khẳng định đó bao hàm lực lượng đông đảo quần chúng có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Đối tượng- chủ thể cuộc vận động

Để đông đảo nhân dân tham gia cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo thì phải vận động nhân dân, tập hợp, giáo dục, giác ngộ họ, đưa họ vào các phong trào hành động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác vận động nhân dân và khẳng định, công tác vận động nhân dân là nhiệm vụ chiến lược của Đảng. Từ khái niệm về công tác dân vận của Đảng có thể quan niệm: công tác vận động giáo dân của các đảng bộ xã có đông đồng bào Công giáo (ĐBCG) ở tỉnh Nam Định là toàn bộ hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; là hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn thể nhân dânnhằm giáo dục, thuyết phục, tập hợp, tổ chứcgiáo dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ thể công tác vận động quần chúng giáo dân của các đảng bộ xã có đông ĐBCG ở Nam Định là Đảng ủy, Chi ủy chi bộ trực thuộc, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Đối tượng công tác vận động giáo dân của các đảng bộ xã có đông ĐBCG, gồm những cán bộ, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức của HTCT, các hội đoàn Công giáo, các cơ sở sản xuất, chức sắc Công giáo và giáo dân.

Lực lượng tham gia, gồm: chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế và các tổ chức xã hội trên địa bàn xã.

Mục đích, công tác vận động giáo dân là tuyên truyền cho họ hiểu rõ và tự giác, hăng hái tham gia các phong trào cách mạng thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chính sách tôn giáo của Đảng

Nội dung công tác vận động

Từ khái niệm công tác vận động giáo dâncủa các đảng bộ xã có đông ĐBCG nêu trên cho thấy, nội dung vận động rất toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội ở nông thôn, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

Một là, vận động giáo dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của giáo dân.

Hiện nay, nội dung quan trọng nhất đối với các đảng bộ xã có đông ĐBCG là tổ chức, tuyên truyền cho giáo dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng về yêu cầu của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng tình, hưởng ứng của giáo dân tích cực thực hiện: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa hình thành cánh đồng chuyên canh; mở rộng và phát triển ngành nghề truyền thống, công nghiệp chế biến nông sản để thu hút lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo ra năng xuất cao, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại; khai thác và sử dụng có hiệu quả quỹ đất; góp vốn cùng Nhà nước xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, lưới điện, nước sạch, nâng cấp trường học, trạm xá, nhà văn hóa cộng đồng; bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng hương ước, quy ước cộng đồng; phổ cập giáo dục nâng cao dân trí.

Hai là, vận động giáo dân tăng cường, củng cố đoàn kết lương - giáo trên nền tảng của khối liên minh công - nông - trí thức, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn.

Đoàn kết toàn dân là vấn đề chiến lược, như Đảng ta đã xác định: " là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Vì vậy, tuyên truyền, vận động giáo dân củng cố, tăng cường đoàn kết lương - giáo là cơ sở đoàn kết toàn dân, là nội dung xuyên suốt trong công tác vận động đồng bào Công giáo của các đảng bộ xã có đông ĐBCG ở tỉnh Nam Định.

Các đảng bộ xã, tuyên truyền trong giáo dân và các chức sắc về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng về quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân, trên cơ sở mục tiêu: " Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Từ đó, giáo dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở tạo nên sự đoàn kết nhất trí giữa người theo đạo và không theo tôn giáo tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta xác định: "Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Để đáp ứng yêu cầu trên, cấp ủy và tổ chức đảng ở các xã có đông ĐBCG phải tuyên truyền, vận động giáo dân phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tích cực tham gia: xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, xứ họ tiên tiến; phát huy tình làng, nghĩa xóm; bài trừ mê tín, tệ nạn xã hội; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước nếp sống văn minh ở thôn, xóm; động viên, khuyến khích con em giáo dân học tập, phổ biến kiến thức khoa học, pháp luật cho giáo dân.

Ba là, vận động giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sống tốt đời đẹp đạo.

Thực tiễn cho thấy, sự vững mạnh của đất nước, của địa phương thể hiện ở nền kinh tế phát triển vững chắc, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Như vậy, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là điều kiện đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội vững chắc. Là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các đảng bộ xã có đông ĐBCG. Vì thế, trong công tác vận động giáo dân, cấp ủy và tổ chức đảng ở các xã phải tuyên truyền sâu rộng trong giáo dân những chủ trương, quan điểm của Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên về nội dung, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phát hiện tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bốn là, vận động giáo dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở địa phương vững mạnh.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng ở nước ta. Vì vậy, các cấp ủy đảng nói chung, trong đó có cấp ủy của các đảng bộ xã có đông ĐBCG tỉnh Nam Định phải gắn chặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý cho công tác lãnh đạo của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Từ đó cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nhìn thấy rõ hơn, đầy đủ hơn những ưu, khuyết điểm trong hoạt động của mình để có biện pháp kịp thời xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh.

Thông qua các tổ chức đoàn thể quần chúng để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu quần chúng là đoàn viên, hội viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng, để tăng cường sức mạnh cho tổ chức Đảng.

Tổ chức để giáo dân tích cực tham gia kiểm tra, giám sát công việc của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở xã; thực hiện nghiêm túc quy chế, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của các tổ chức và của cán bộ, công chức xã; tổ chức tốt việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của giáo dân, thực hiện công tác hòa giải ở từng thôn, xóm.

Vận động giáo dân tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, tích cực hoạt động đóng góp thiết thực xây dựng các tổ chức đoàn thể trong thôn, xã vững mạnh và hăng hái thực hiện các chủ trương, phong trào do MTTQ phát động.

Năm là, vận động giáo dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh chống lại sự tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng về tôn giáo và các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta, chúng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách tôn giáo của Nhà nước, lợi dụng các tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng chống Đảng, chống chế độ XHCN ở nước ta nhất là ở vùng nông thôn. Do vậy, các đảng bộ xã có đông ĐBCG mà trước hết là cấp ủy đảng, phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo chính quyền phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng trong giáo dân, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; vạch trần những những âm mưu thủ đoạn của kẻ địch để giáo dân nhận diện hành vi của của các phần tử phản động và tích cực đấu tranh bảo vệ chủ trương, đường lối, của Đảng và chính sách của Nhà nước và đấu tranh, tố giác những phần tử phản động, lợi dụng tôn giáo trên địa bàn.

Phương thức vận động giáo dân của đảng bộ xã có đông ĐBCG ở Nam Định.

Công tác vận động nhân dân của Đảng, do các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trực tiếp tiến hành. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc(MTTQ) và các đoàn thể nhân dân cùng tiến hành vận động.

Từ phân tích trên có thể quan niệm: Phương thức vận động giáo dân của các đảng bộ xã có đông đồng bào Công giáo là tổng thể những hình thức, phương pháp, cách thức, quy định, lề lối làm việc mà đảng ủy, các chi ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên của đảng bộ xã sử dụng để tác động vào đồng bào Công giáo trên địa bàn, nhằm thực hiện thắng lợi những nội dung vận động đồng bào Công giáo của đảng bộ xã.

Như vậy, phương thức vận động giáo dân của các Đảng bộ xã có đông ĐBCG ở Nam Định gồm:

Tuyên truyền, giáo dục là biện pháp quan trọng hàng đầu của mọi tổ chức đảng và đảng viên, là một hoạt động của phương thức vận động giáo dân của các đảng bộ xã có đông ĐBCG. Nhằm đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương vào trong đời sống nhân dân, tạo sự nhất trí, đồng tình ủng hộ và tự giác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đảng bộ đã đề ra. Vị trí, tầm quan trọng này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: " Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được” Tức là cấp ủy, tổ chức đảng phải cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, biện pháp vận động giáo dân phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, từng thời kỳ để thực hiện.

Nghị quyết đúng đắn của cấp ủy là nguồn gốc tạo lòng tin, khơi dậy tính sáng tạo, tích cực của giáo dân. Cấp ủy triển khai học tập, quán triệt nội dung, kế hoạch vận động giáo dân đến cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trong đảng bộ, đồng thời phân công, kiểm tra đảng viên phụ trách nhóm dân cư, phụ trách đối tượng quần chúng giáo dân. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, năng lực của mình để tuyên truyền, giải thích và hành động gương mẫu để hướng dẫn, lôi cuốn quần chúng giáo dân tích cực thực hiện có hiệu quả nội dung vận động và làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, chính quyền Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở là công cụ chủ yếu thể hiện ý chí chính trị của Đảng, là phương thức của giai cấp công nhân để tổ chức một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ đổi mới là động viên mọi tiềm năng sáng tạo, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Điều đó cho thấy, phương thức quan trọng nhất trong công tác vận động quần chúng của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó có các đảng bộ xã có đông ĐBCG là thông qua chính quyền cơ sở để vận động giáo dân. Bằng chủ trương, nghị quyết Đại hội đảng bộ, đảng ủy xác định nội dung, kế hoạch, hình thức vận động giáo dân. Cấp ủy quán triệt nội dung vận động và chỉ đạo chính quyền xây dựng thành các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, ban hành các quyết định hành chính, huy động các nguồn lực và bố trí, sử dụng các lực lượng để thực hiện có hiệu quả nội dung vận động giáo dân của đảng bộ đã đề ra. Đồng thời cấp ủy, kiểm tra giám sát tính phù hợp, hiệu lực của những quyết định, biện pháp công tác của chính quyền và chất lượng, hiệu quả hoạt động cụ thể của các bộ phận, của cán bộ, công chức xã trong quá trình thực hiện vận động giáo dân. Cấp ủy định kỳ lấy ý kiến phê bình góp ý của giáo dân đối với hoạt động của chính quyền cơ sở và thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu cấp ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo dân để điều chỉnh, bổ sung vào nghị quyết cho phù hợp hơn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là cơ sở chính trị, xã hội của Đảng, chính quyền, là tổ chức rộng rãi để tập hợp nhân dân. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của các đảng bộ xã là tập hợp đoàn kết nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đảng ủy đề ra chủ trương, quán triệt nội dung công tác vận động giáo dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đoàn thể. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong địa bàn xã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động trong từng giai đoạn cụ thể, đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt vận động các tầng lớp giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức trong HTCT hiện thực hóa nội dung vận động giáo dân thành những phong trào thi đua; phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện, trên cơ sở Điều lệ của các tổ chức tiến hành xây dựng kiện toàn tổ chức, lựa chọn cán bộ, giới thiệu các chức danh chủ chốt để quần chúng bầu vào các tổ chức này; cấp ủy đảng định kỳ làm việc với cán bộ phụ trách của các tổ chức đoàn thể để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo kịp thời; giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp giáo dân; xây dựng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng các nhân tố tích cực.

Thông qua các chức sắc Công giáo và các tổ chức Công giáo hợp pháp là một trong những biện pháp quan trọng của các đảng bộ xã CĐĐBCG trong công tác vận động giáo dân, nhằm tranh thủ uy tín, khơi dậy phát huy tính tích cực của họ trong cộng đồng giáo dân.

Đảng ủy chỉ đạo, phối hợp với ủy ban MTTQ, tuyên truyền, động viên các chức sắc Công giáo hiểu đúng đắn các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách tôn giáo và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng thuận và tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước, tích cực vận động giáo dân chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động tôn giáo và thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương "Sống tốt đời đẹp đạo”. Đồng thời thông qua các chức sắc mà cấp ủy đảng nắm được tâm tư, nguyện vọng tín ngưỡng của giáo dân và những mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt động tôn giáo, để có phướng án giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong cộng đồng Công giáo, tạo nên sự đồng thuận nhất trí, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với giáo dân.

Thông qua các tổ chức Giáo hội, các Hội đoàn Công giáo hợp pháp trên địa bàn xã, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khơi dậy tính tích cực của các tổ chức này nhằm phát động các phong trào thi đua yêu nước trong giáo dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Công tác Dân vận nói chung, công tác vận động giáo dân của các đảng bộ xã có đông ĐBCG ở tỉnh Nam Định nói riêng là sự tác động đến tâm trạng, tình cảm, lợi ích của người có đức tin tôn giáo sâu sắc. Vì vậy, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng phải kết hợp linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp cụ thể, phù hợp để tuyên truyền, động viên các tầng lớp giáo dân.

Thông qua các hoạt động kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công để vận động, tập hợp giáo dân; thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các lễ hội truyền thống để tuyên tuyền, giáo dục nhân dân bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống mới; thông qua sinh hoạt chi bộ, các hội nghị nhân dân, các hội nghề nghiệp để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới; thông qua các bản tin nội bộ, tủ sách pháp luật và phương tiện truyền thanh, thông tin lưu động của xã để tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt.

Công tác vận động giáo dân thực chất là đưa nghị quyết đảng bộ vào trong cuộc sống. Thông qua công tác kiểm tra của Đảng, cấp ủy mới thấy được chủ trương, giải pháp đã đề ra phù hợp với thực tiễn ở mức nào, có gì cần bổ sung. Đặc biệt công tác vận động giáo dân có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, giữa các cơ quan có thể xảy ra sự thiếu thống nhất, phối hợp không nhịp nhàng, ỷ lại trông chờ cấp trên. Chỉ có kiểm tra mới biết được cá nhân nào, tổ chức nào làm tốt, nơi nào chưa tốt có lệch lạc để uốn nắn kịp thời.

Đới Văn Tặng (Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định)

Gửi cho bạn bè

Bản in