Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế. Nghị định gồm ba chương, 12 điều với những nội dung cụ thể dưới đây.