GD&TĐ - Việc quản lý dạy thêm, học thêm hiệu quả là một trong những căn cứ để đánh giá thi đua cuối năm của đơn vị.

Quan ly day hoc them hieu qua la mot can cu danh gia thi dua - Anh 1

Nội dung này được nêu trong văn bản số 2177/SGDĐT-GDTrHTX ký ban hành ngày 22/11/2016 của Sở GD&ĐT Bình Dương về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, không ra bài tập khó về nhà, đảm bảo cho học sinh yên tâm về kiến thức đã được trang bị trong nhà trường để giảm bớt nhu cầu học thêm. Tăng cường việc giáo dục khả năng tự học cho học sinh.

Các phòng GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Kế hoạch bao gồm kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm (nếu có).

Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra trường hợp cá nhân của đơn vị mình vi

phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Tập thể, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.