Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, trong 9 tháng đầu năm, toàn quận đã tiếp nhận 266.881 hồ sơ hành chính, giải quyết được 265.027 hồ sơ, đạt 99,38%.

Về công tác Tư pháp, UBND quận và các phường đã tổ chức được 108 hội nghị, tọa đàm với 17.012 lượt người tham dự tập trung vào một số nội dung như: Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác hòa giải: đã tiếp nhận 164 vụ việc hòa giải, trong đó hòa giải thành công 137 vụ việc v.v…

Quan Bac Tu Liem: Giai quyet duoc 99,38% ho so hanh chinh - Anh 1

Về công tác thanh tra: công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn được duy trì và đạt kết quả tốt. 9 tháng đầu năm 2016, UBND quận đã tiếp nhận 610 đơn, giải quyết 442 đơn thư, còn lại số đơn hiện đang xem xét giải quyết.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, năm 2017, công tác CCHC và công tác Thanh tra sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung công tác CCHC của Trung ương, Thành phố triển khai, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đồng thời, quán triệt thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc, nâng cao mức độ hài lòng của công dân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC.

Cụ thể các phường và các phòng, ngành, tích cực thực hiện nhiệm vụ CCHC theo 6 nội dung trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách tài chính công. Việc triển khai thực hiện các nội dung trong công tác CCHC đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2017.

Được biết, lãnh đạo quận đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban tập trung vào các vấn đề như: Rà soát hệ thống ứng dụng CNTT mức độ 3, 4; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và TTHC; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC cần công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền của quận; chủ động nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa các TTHC; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cần có tổ chức, tránh sự chồng chéo hiệu quả không cao.

P.Linh