Triển khai từ 2006-2013, Dự án "Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông tại VN” góp phần “nâng tầm” dịch vụ công, giảm chi phí, thời gian giao dịch đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân và DN vào quá trình hoạch định chính sách.

Được đầu tư từ nguồn vốn ODA hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới với 4 dự án thành phần, dự án nhắm đến các mục tiêu quan trọng là: Hỗ trợ Bộ TT&TT trong việc phát triển các thể chế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và hoạch định chính sách trong lĩnh vực CNTT-TT; Hỗ trợ các đơn vị thụ hưởng nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và các doanh nghiệp; Trợ giúp sự phát triển kinh tế tư nhân; Tăng cường nhận thức và khả năng ứng dụng CNTT-TT có hiệu quả cho người dân.
ảnh: Lễ khánh thành hệ thống giao ban trực tuyến nghành TT- TT Hà Giang diễn ra ngày 2/12/2013. Hệ thống này thuộc gói thầu “Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT cho các địa phương” ( gọi tắt là MIC 2.2 thuộc dự án “Phát triển CNTT – TT tại Việt Nam”
Hỗ trợ chỉ đạo CNTT-TT và hiện đại hóa Bộ TT&TT

Dự án thành phần này nhắm đến các mục tiêu chính như: Xây dựng khung Chính phủ điện tử và tiêu chuẩn CNTT chung cho các Bộ, ban, ngành nhà nước; Nâng cao kiến thức và khả năng quản lý CNTT-TT thông qua các chương trình đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ lãnh đạo và chuyên viên về Công nghệ thông tin (CIO/IO) và đội ngũ xây dựng chính sách.
Dự án cũng hướng đến tăng cường năng lực hạ tầng thông tin cho Bộ TT&TT và một số tỉnh, thành phố; Nâng cấp chất lượng 3 dịch vụ công chủ chốt của Bộ TT&TT về cấp phép trực tuyến; Xây dựng Trung tâm dữ liệu, mở rộng Hệ thống quản lý và cấp thị thực trực tuyến cho Bộ Ngoại giao.
Xây dựng chính phủ điện tử ở Hà Nội và Đà Nẵng
Hai Dự án thành phần này tập trung hướng tới các mục tiêu chính như: Thiết lập kiến trúc tổng thể CNTT-TT, phát triển Chính phủ điện tử, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp truy cập thông tin và các dịch vụ công trực tuyến tốt hơn thông qua Cổng thông tin điện tử; Góp phần nâng cao nhận thức và năng lực quản lý CNTT-TT cho các cán bộ thành phố; Nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT-TT cho người dân và các doanh nghiệp.
Theo ông Phạm Kim Sơn - Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, “Chương trình sẽ tăng cường năng lực và chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian giao dịch; cải thiện tính minh bạch, phát huy dân chủ và tăng cường sư tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách”.
Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê
Dự án thành phần 4 hướng đến các mục tiêu chính như: Thiết lập kiến trúc tổng thể về CNTT-TT; Cải thiện khả năng thu thập, chuyển tải, xử lý, phân tích dữ liệu thông qua hệ thống mạng kết nối; Tiến hành phân tích và tái cấu trúc quy trình hoạt động cho tối ưu.
Trên cơ sở đó, dự án đã góp phần giảm thời gian thu thập và xử lý số liệu điều tra; nâng cao hiệu quả quản lý số liệu và tạo báo cáo thông qua tích hợp cơ sở dữ liệu; cải thiện tính minh bạch và thời gian tiếp cận ngắn thông qua cổng điện tử GSO; nâng cao năng lực cán bộ; tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận các số liệu thông kê thuận lợi thông qua Hệ thống thống kê tập trung.
Đánh giá về chặng đường phát triển dự án, ông Phạm Quang Tú - Giám đốc Ban quản lý Dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam chia sẻ: “Dự án bước đầu đã tạo ra nền móng vững chắc, môi trường sẵn sàng cho việc phát triển CNTT-TT và triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam, góp phần thực hiện thành công chương trình cải cách hành chính.
Dự án cũng giúp đào tạo, nâng cao nhận thức cho các cán bộ quản lý nhà nước cũng như một bộ phận doanh nghiệp, đồng thời góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT-TT ở các Bộ, ngành và một số địa phương tiêu biểu; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT-TT”.
Doãn Phong