Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân hơn 16 tỷ đồng, 3 ha đất các loại; trả lại quyền lợi cho 348 người, kiến nghị xử lý hành chính 177 người.

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 3 và kế hoạch công tác quý 4/2016.

Theo đó, về công tác tiếp dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo; theo thống kê của Thanh tra Chính phủ, trong quý 3, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 90.784 lượt công dân với 45.170 vụ việc; có 1.202 đoàn đông người.

Trong đó, trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp 4.110 lượt người (giảm 38,3% so với Quý II/2016), với 1.431 vụ việc ; có 110 đoàn đông người. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 86.674 lượt công dân (tăng 17,4% so với Quý II/2016), với 43.739 vụ việc; có 1.092 lượt đoàn đông người.

Qua giai quyet khieu nai to cao, tra lai quyen loi cho 348 nguoi dan - Anh 1

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, trả lại quyền lợi cho 348 người dân.

Về Công tác xử lý đơn thư, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý 38.329 đơn đủ điều kiện (tăng 11% so với Quý II/2016) trong tổng số 60.144 đơn đã tiếp nhận; có 8.585 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã xử lý 1.116 đơn trong tổng số 3.674 đơn đã tiếp nhận, tăng 8% so với quý 2/2016. Qua xử lý đơn, đã phát hành 583 văn bản hướng dẫn công dân khiếu nại và 232 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Các bộ, ngành, địa phương đã xử lý 37.213 đơn thư trong tổng số 56.470 đơn tiếp nhận. Qua phân loại có 9.512 đơn với 8.489 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 5.490 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 64,4%.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xác minh, ban hành 10 báo cáo, kết luận gửi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; kiểm tra đôn đốc phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết, đặc biệt là các đoàn đông người. Các Bộ ngành, địa phương đã giải quyết 5.480 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 64,6%. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho 348 người với số tiền 16 tỷ đồng, 03 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 177 người.

Hòa Lộc