Quyết định có hiệu lực từ 26/6/2012

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt thông báo, ông Cung Trần Việt được cử làm Trưởng đại diện Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty, theo Thông báo số 285/2012/TB-VCAM ngày 26/6/2012.

Theo TTVN/UBCKNN