Ngày 25/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 333/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung (mã CK: PXM) như sau:

Tài liệu đính kèm: PXM: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011