Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Hữu Nghị 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát 3. Mã chứng khoán giao dịch: PVX 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.000CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35.000 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 35.000 CP 8. Lý do chưa thực hiện giao dịch : Đã giải quyết được nhu cầu cá nhân 9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/11/2010 đến ngày 29/01/2011