(NDHMoney) Sàn HNX vừa thông báo, 14/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 16/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX - HNX).

Theo đó, vào đầu tháng 3 hoặc tháng 4, PVX sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 để thông qua các nội dung về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Địa điểm thực hiện dự kiến được tổ chức tại trung tâm hội nghị Quốc gia. Trước đó, ngày 28/2/2011, PVX sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.