PVS, HPG, PAC, SRF, VNC, RHC, SFC, PDN và CMV công bố chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền.

Diễn biến giá cổ phiếu PVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.

* Ngày 20/09/2013, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS -HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2013.

* Ngày 18/9/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG -HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2013.

* Ngày 27/9/2013, Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2013.

* Ngày 25/9/2013, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF -HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/9/2013.

* 26/09/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/9/2013.

* Ngày 25/10/2013, Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/9/2013.

* Ngày 24/9/2013, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC -HOSE) trả cổ tức năm đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2013.

* Ngày 1/10/2013, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN -HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2013.

* Ngày 30/9/2013, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV -HOSE) trả cổ tức còn lại của năm 2012 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Trong đó: trả cổ tức còn lại năm 2012 là 1% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 là 4%. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2013.