(CafeF) - Tổng Công ty Tài chính cổ phần doanh thu 5 tháng đầu năm đạt 1.429,6 tỷ đồng và LN trước thuế đạt 123,4 tỷ đồng.