Căn cứ thông báo số 2010/TB-CNVSD ngày 23/9/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông của CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí tại thông báo số 1937/TB-CNVSD ngày 13/9/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: - Thông tin đã thông báo: Mục đích chốt danh sách: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm và thay đổi tên Công ty. - Thông tin điều chỉnh: Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010. · Thời gian: 15h30 ngày 16/10/2010 · Địa điểm: KS Rex số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1.