CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (HNX: PVE) thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường 2010.

- Thông tin điều chỉnh: Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010. · Thời gian: 15h30 ngày 16/10/2010 · Địa điểm: KS Rex số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1.