Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Trung Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí như sau:

Tài liệu đính kèm: PVD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Trung