Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVC) :

* File đính kèm