CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng CTCP Xây lắp Dầu Khí Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm: PTL: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng CTCP Xây lắp Dầu Khí Việt Nam