Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sáng nay (14/4), cổ đông đã nhất trí thông qua việc thay đổi nhân sự cao cấp.

PTI co Chu tich HDQT moi - Anh 1

Cụ thể, Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Đức, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thay thế ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm PTI.

Theo đó, ông Đức sẽ là đại diện đại diện 9,15 triệu cổ phần của VNPost tại PTI nhiệm kỳ mới 2015- 2020. Trước đó, trong văn bản gửi PTI, VNPost cũng giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PTI.

VNPost cũng tiếp tục ủy quyền cho ông Bùi Xuân Thu đại diện phần vốn là 98 triệu đồng, tương đương 9.072.000 cổ phần của VNPost tại PTI và giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của PTI.

VNPost cũng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Thắng, cán bộ của PTI tham gia Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của PTI (thay thế bà Nguyễn Thị Hồng Lan).

Như vậy, ông Giang sẽ thôi không tham gia Hội đồng quản trị PTI kể từ sau đại hội này.

Đại hội cũng đã thông qua việc giao cho HĐQT PTI bầu Chủ tịch HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Kim Lan