PPC vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009...