(NDHMoney) Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC - HNX) vừa giải trình nguyên nhân biến động kết quả hoạt động kinh doanh giữa quý 3 năm 2011 với quý 3 năm 2010 trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011.

PLC cho biết, quý 3 năm nay, doanh thu thuần của PLC đạt 1.405,3 tỷ đồng, giảm 160 tỷ đồng, tương đương 12,85% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý vừa qua của công ty đạt 97,1 tỷ đồng, tăng 23,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010, tương đương tăng 32,5%.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 tăng hơn 32,46% so với quý 3/2010 do: Hoạt động kinh doanh quý 3/2011 tiếp tục ổn định và tăng trưởng, sản lượng tiêu thụ quý 3/2011 cao hơn so với thực hiện quý 3/2010 dẫn đến doanh thu thuần tăng 12,85%, lãi gộp tăng 26,45%.

Chi phí tài chính quý 3/2011 là 26,096 tỷ đồng giảm 17,02% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó: chi phí lãi vay là 19,667 tỷ, lỗ chênh lệch tỷ giá là 6,429 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng cao do dư nợ vay và mức lãi suất tiền vay tại các Ngân hàng của Công ty tăng so với cùng kỳ.

Chi phí kinh doanh quý 3/2011 là 89,245 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ chủ yếu do một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Công ty tăng như chi phí vận tải, chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng tăng do chịu ảnh hưởng của chỉ số CPI tăng.