Ngày 08/07/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (HOSE: PJT) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/07/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/07/2013

1) Lý do và mục đích: - Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2) Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1,008,000 cổ phiếu

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do việc làm tròn (nếu có), Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất để Công đoàn Công ty mua lại theo giá bằng mệnh giá là 10,000 đồng/ 1 cổ phần.

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 252,000 cổ phiếu

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do việc làm tròn (nếu có), Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất để Công đoàn Công ty mua lại theo giá bằng mệnh giá là 10,000 đồng/1 cổ phần.

Minh An

infonet