Những ngày này, hai cụm từ được nhiều người trong hệ thống ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi nhắc tới nhiều đó là: Áp dụng hệ thống phí trên cơ sở rủi ro và nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV).