- “Nâng cao chất lượng giống nòi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015” là Dự án vừa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt với kinh phí khoảng gần 13,5 tỷ đồng.

Dự án bao gồm 5 đề án: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Nâng cao chất lượng dân số của đồng bào dân tộc thiểu số; Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Phú Yên sẽ bắt đầu thực hiện 3 đề án: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân và Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong năm 2011. Dự kiến năm 2012 sẽ triển khai thực hiện tiếp 2 đề án: Nâng cao chất lượng dân số của đồng bào dân tộc thiểu số và Tư vấn, chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Việc triển khai các đề án của Dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng dân số và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương và đất nước.