Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Phú Yên phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức như: thiên tai, bão lụt, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, sự suy thoái kinh tế của thế giới, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung đối với kinh tế, xã hội, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thì sự ra đời của Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ, là động lực trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, bộ mặt xã hội ở nông thôn ngày càng khởi sắc. Sau khi được học tập, quán triệt Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; gắn việc triển khai Chỉ thị số 59 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động của Hội Nông dân vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới; quan tâm, chú trọng hơn đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ Hội ở các cấp. Do vậy, các cấp Hội từng bước làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới… đã lan tỏa mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo nhiều điều kiện để nông dân phát huy nội lực, tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát triển sản xuất, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ sinh học… do đó đời sống và diện mạo của nông dân, nông thôn ngày càng khởi sắc. Mười năm qua, các cấp Hội Nông dân đã vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề cho hàng vạn lượt nông dân; tổ chức nhiều đợt vận động phát triển quỹ hỗ trợ nông dân, do đó nông dân có điều kiện đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng với nhiều hình thức. Đến nay, toàn tỉnh có 49.365 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp; 85% hộ gia đình, 70 % thôn, buôn, khu phố văn hóa. Bên cạnh đó, đã vận động nông dân tham gia làm mới, sửa chữa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, với 140.528 ngày công; 19,1 tỷ đồng xây mới; sửa chữa 953km đường giao thông, 375 chiếc cầu, cống, 361 phòng học và trạm y tế… Hội nghị đã thảo luận và thẳng thắn nêu ra những khuyết điểm, hạn chế như: Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân; chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ Hội ở cơ sở còn nhiều bất cập; phương tiện, kinh phí cho hoạt động của hội còn nhiều khó khăn. Đáng quan tâm nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội Nông dân ở cấp cơ sở một số nơi có trình độ, năng lực hạn chế, trong khi chính quyền và ban, ngành, đoàn thể một số nơi chưa tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân hoạt động. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân cũng như các ban, ngành liên quan trong việc triển khai Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được. Do đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Hội Nông dân phù hợp với tình hình thực tiễn; lấy kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng làm trọng tâm, góp phần cụ thể hóa tính đúng đắn của Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị và làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị../.