Đảng bộ tỉnh Phú Yên hiện có 14 đảng bộ trực thuộc với 601 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 112 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn. 100% thôn, buôn, khu phố và 80,6% trường học trong tỉnh có chi bộ đảng hoạt động. Toàn Đảng bộ tỉnh có 24.997 đảng viên.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Phú Yên, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ đã thu được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và cấp mình đạt yêu cầu đề ra. Trên tinh thần kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã thành lập 12 đoàn kiểm tra, giám sát và cấp ủy cấp dưới đã thành lập 305 đoàn, tổ kiểm tra, thanh tra để kiểm tra 698 tổ chức, 1.592 đảng viên. Các tổ chức đảng đã chủ động phối hợp với ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những lĩnh vực được phân công phụ trách và nhiệm vụ cấp ủy giao. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy nắm rõ tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị, từ đó kịp thời đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm, uốn nắn, sửa chữa khuyết điểm để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật theo Điều 30 Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ. Trong 3 năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 327 tổ chức đảng cấp dưới, kết quả có 294 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng 92 tổ chức đảng, kết quả có 68 tổ chức đảng làm tốt công tác thi hành kỷ luật; kiểm tra 379 đảng viên, 26 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kết quả đảng viên có vi phạm kỷ luật 351 đồng chí, trong đó phải thi hành kỷ luật 289 đồng chí, tổ chức đảng có vi phạm là 21 tổ chức, trong đó phải thi hành kỷ luật 15, đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã giải quyết tố cáo đối với 166 đảng viên, trong đó phải thi hành kỷ luật là 51 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 44 trường hợp; tiến hành kiểm tra tài chính đảng ở 29 tổ chức cơ sở đảng và có 6 tổ chức đảng có vi phạm, thu hồi số tiền vi phạm là 15.650.000đ; kiểm tra 347 tổ chức đảng và 30.374 đảng viên về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, kết quả đã thu hồi số tiền 2.600.000đ. Công tác giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên được đặc biệt quan tâm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện giám sát 983 tổ chức đảng và 2.638 đảng viên, kết quả số tổ chức đảng phải cảnh cáo nhắc nhở là 35, phát hiện và chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm là 2; cảnh báo nhắc nhở 34 đảng viên, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát hoạt động của chi ủy, chi ủy viên, đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý đang sinh hoạt trong chi bộ nơi công tác và nơi cư trú được tăng cường. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết: Bên cạnh những kết quả quan trong đã đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW trong toàn Đảng bộ, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ, xem nhẹ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; một số cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra chưa cụ thể, kiểm tra thiếu trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra chưa cao. Để khắc phục tình trạng trên, Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã từng bước đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng hiệu quả, tiến hành công khai, dân chủ, khách quan theo đúng nguyên tắc gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác giám sát với công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức hội, đoàn thể trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát... Những yếu tố đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí và bảo đảm thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện./.