Nhìn chung, phụ nữ sống thọ hơn đàn ông, song thoắt đã trung niên, thoắt đã già nua. Còn đàn ông thì trẻ trung lâu hơn, thời gian của đàn ông cũng dài hơn.