TTO - * Những phụ cấp nào được tính đóng bảo hiểm xã hội và những phụ cấp nào không phải đóng? Phụ cấp xăng xe, điện thoại, trách nhiệm... có được tính đóng bảo hiểm xã hội không?

- Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung. Trong các loại phụ cấp bạn hỏi thì chỉ có phụ cấp trách nhiệm là khoản tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. - Thời hạn 30 ngày quy định tại khoản 2 điều 37 Bộ luật lao động là thời hạn mà luật quy định người lao động báo trước cho người sử dụng lao động để họ có trách nhiệm giải quyết cho bạn trong khoảng thời gian đó. Tức là kể từ ngày bạn gửi đơn xin nghỉ, công ty có quyền giải quyết bất cứ thời gian nào. Như vậy tiền lương của bạn được trả theo thực tế ngày làm việc. Ngoài tiền lương được hưởng, bạn còn được hưởng trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nủa tháng lương và trợ cấp (nếu có) (khoản 1 điều 42 Bộ luật lao động).