(Chinhphu.vn) - Ông Hà Tuấn Phương (phuonght@...) hỏi: Cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh kiêm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cấp tỉnh có được hưởng 10% phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác không?

Theo phản ánh của ông Phương, năm 2008, tỉnh Thái Nguyên thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh theo Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2010, tỉnh Thái Nguyên thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cấp tỉnh theo Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 9/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng.

Theo ông Phương, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cấp tỉnh là 2 đơn vị khác nhau. Ông Phương hỏi, cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh kiêm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cấp tỉnh có được hưởng 10% phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác không?

Theo ý kiến của Bộ Nội vụ, chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đề nghị ông Phương liên hệ với UBND tỉnh Thái Nguyên để được giải đáp cụ thể.

Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác (theo quy định tại mục I Thông tư) được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm khi có đủ 2 điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị.

- Được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà chức danh lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan, đơn vị khác này theo cơ cấu tổ chức bộ máy được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

(Trích Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ)

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân