Xin quý báo cho chúng tôi được biết những thông tin quy định về áp dụng chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở. Theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg, ngày 01/11/2005 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước thì với một cán bộ y tế đang làm y tế học đường tại trường PTTH chuyên của tỉnh có được hưởng chế độ phụ cấp gì không? Nếu được thì mức phụ cấp được hưởng như thế nào?

Nguyễn Thị Thanh Hà (Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) Trả lời: Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg, ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Điều 2: Mức phụ cấp và cách tính: Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế phường, thị trấn và trường học. Như vậy trường hợp bạn hỏi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quyết định 276/2005/QĐ-TTg và mức phụ cấp ưu đãi mà bạn được hưởng là 20%. XH-BĐ