Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (MCK: PHS) vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 16/4/2012.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng đạt lợi nhuận âm (-47.389.486.649 đồng).

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phú Hưng ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

HNX