(VOH) - Cách đây 49 năm, ngày 20 tháng 12 năm 1960, tại Tây Ninh, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã chính thức ra đời, đánh dấu một bước phát triển mới trong liên minh đấu tranh chống đế quốc Mỹ và Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm của nhân dân miền Nam Việt Nam.

Sau khi ra đời, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã quy tụ hơn hai mươi đoàn thể, tổ chức chính trị ở Miền Nam tham gia, với chủ trương: đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và thân sĩ yêu nước không phân biệt xu hướng chính trị, để đấu tranh lật đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm, nhằm thực hiện độc lập, dân chủ, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước. Nhân kỉ niệm 49 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, phóng viên Thoại Diễm có phỏng vấn Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè, Nguyên là thứ trưởng Bộ Y tế của Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, về những đóng góp to lớn của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong công cuộc đấu tranh và giành thắng lợi của Nhân dân miền Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thoại Diễm