Ở Bình Thuận, các dân tộc ít người ở miền núi sống rải rác ở vùng rừng núi phía Tây và Tây Bắc của tỉnh. Tiếng nói của bà con thuộc ngữ hệ khác nhau (Raglai không giống với Cơ Ho) nhưng có những nét giống nhau về sinh hoạt tập quán của người dân miền sơn cước, nhất là về tín ngưỡng. Chi tiết